Tájékoztató a Puscho Kft. társadalmi felelősségvállalásáról

Cél: a környezet, a munkaerő, a becsületes üzleti politika és gyakorlatok, valamint a fenntartható beszerzés javítása, az ISO 9001 minőségirányítási rendszer megújítása.

Intézkedési terv:

1. Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer megújítása a 2017 évi irányelvek alapján, annak elsajátítása, és a mindennapi munkában történő használata.

A rendszer használatával elősegítjük az általunk nyújtott szolgáltatás fázisonkénti nyomon követhetőségét, dokumentálva a munkafolyamatok pontos ellenőrzését, a megbízóink elégedettség-mérését a cég egyénre szabott formanyomtatványai segítségével. A begyűjtött adatok feldolgozásával és azok kiértékelésével szeretnénk szolgáltatási minőségünket magasabb szintre emelni.

Megvalósítás: 2017. november 15-ig

2. Környezetvédelem, környezetünk megóvása, környezetbarát termékek használata, szelektív hulladékgyűjtés

A Puscho Kft. számára a kezdetektől elsődleges szempont volt, hogy környezetbarát, összetevőit tekintve irritatív anyagoktól mentes mosószert használjon.

Mosószereink göngyölegeit szigorú előírásoknak megfelelően elszállíttatjuk, ezt a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük és dokumentáljuk.

Munkatársainkat környezettudatos viselkedésre és gondolkodásra ösztönözzük. Kialakítottunk egy szelektív hulladékgyűjtő területet, melyen az általunk vásárolt BRAMIDAN B3 típusú hulladékprés segítségével és napi használatával optimalizáltuk a hulladékok tárolását.

Gépparkunk kialakításánál nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy olyan berendezésekkel és gépekkel végezzük a napi munkafolyamatokat, melyek használatuk során az energiafelhasználásukat tekintve a lehető legalacsonyabb mértékben gyakorolnak káros hatást a környezetre.

3. Emberközpontú kapcsolatok kiépítése a munkatársakkal, munkaügyi gyakorlat, emberi jogok

A Puscho Kft. munkatársainak kiválasztásánál nemüket, korukat és etnikai hovatartozásukat tekintve nem tesz különbséget. Fontos szempont számunkra, hogy a munkakörülmények kialakítása emberközpontú, családias, biztonságos és komfortos legyen. A munkavégzéshez szükséges védőfelszereléseket, az évszaknak megfelelő egyedi munkaruházatot, védőitalt térítésmentesen biztosítjuk minden dolgozónk számára. A védőfelszerelések helyes használatáról és azok fontosságáról rendszeres munka- és balesetvédelmi oktatást tartunk. Dolgozóink évente térítésmentesen orvosi szűrővizsgálaton vesznek részt, melyeket helyben szervezünk meg.

Egészségük védelme és az egészségkárosodások megelőzése érdekében rendszeresen végeztetünk zaj- és porkibocsátás-mérést.

Munkatársaink számára biztosítottak étkezési és pihenési szociális helyiségek igényes kialakítással, berendezési- és felszerelési tárgyakkal.

Az adminisztratív munkát végző kollégák ergonomikus munkaeszközök állnak rendelkezésükre. A számítógépes monitorok alacsony sugárzásúak és szemkímélők. A monitor előtt dolgozók számára biztosítottak az előírás szerinti szünetek.

A vezetőség és a munkatársak között a napi kommunikáció biztosított, rendszeresen szervezünk meetingeket, csapatépítő tréningeket, melyek során nagy hangsúlyt fektetünk az emberközpontúságra.

4. Pályázati kiírások beszerzésekhez

A Puscho Kft. 2008, 2009, 2011, és 2013 években sikeresen lezárult pályázat útján támogatást nyert új, korszerű gépek beszerzésére. Ennek köszönhetően mosodánk kapacitása megnőtt, ezáltal új munkahelyeket tudtunk teremteni.

2013 évben egy újabb benyújtott pályázatunk sikeres elbírálást nyert, melyet 2014 év első negyedévében valósítottunk meg. Az elnyert pályázattal lehetőségünk nyílt egy logisztikailag és a termelés szempontjából egyaránt optimalizált működési irányelv megvalósítására.

5. Becsületes üzleti gyakorlatok

Partnereinkkel az elsődleges célunk a hosszútávú kapcsolatok kiépítése, melyeknek alapja a megbízhatóság, pontosság és precizitás, a minőségi szolgáltatás nyújtása, a pénzügyi fegyelem betartása. A fennálló vagy kialakuló problémák rövid határidejű megoldására törekszünk.

Társaságunk a piaci pozícióinak megtartása, versenyképességének és jövedelmezőségének növelése érdekében a vevői igények szerinti szolgáltatásokat kíván nyújtani. Ehhez szükséges, hogy szolgáltatásunk minőségére kiemelt figyelmet fordítsunk, valamennyi munkatársunk a minőségi munka elkötelezettje legyen, és folyamatosan feladatának tekintse munkája minőségének javítását, a minőségbeli problémák feltárását és megoldását.

6. Korrupcióellenes záradék

A Puscho Kft. korrupcióellenes szabályoknak való megfelelőségi kötelezettséget vállal, valamint megerősíti, hogy a részére kifizetett összegeket/díjazásokat nem használja fel törvénytelen célokra – beleértve az anti-korrupciós törvényeket sértő célokat is -, úgymint közvetlen vagy közvetett fizetség vagy mással teljesíttetett fizetség kormányzati tisztviselőnek abból a célból, hogy a Puscho Kft.-nek vagy a nevében eljáró személyeknek üzletszerzéshez vagy üzlet megtartásához segítséget nyújtson.

A Puscho Kft. ezúton nyilatkozik arról, hogy tagja(i), tisztségviselője(i), tulajdonosa(i) és alkalmazottja nem lát(nak) el kormányzati tisztviselői tisztséget, nem alkalmaz, más módon nem ad(nak) fizetséget, illetve nem tesz(nek) fizetéssel kapcsolatos ajánlatot bármely kormányzati tisztviselőnek, valamint hogy nem tesz(nek), és mással sem tetet(nek) semmilyen, közvetlen vagy közvetett ajánlatot, illetve nem teljesít(enek) és mással sem teljesíttet(nek) semmilyen fizetséget kormányzati tisztviselőnek abból a célból, hogy a Puscho Kft. érdekében hatást gyakoroljon egy kormánydöntésre vagy kieszközölje azt, és ezen Megállapodással kapcsolatban nem alkalmaz(nek) olyan alvállalkozót, tanácsadót, megbízottat vagy képviselőt, akinek a személyét, hírnevét és integritását dokumentáltan ne vizsgálta(ák) volna meg alaposan; és ezen Megállapodással kapcsolatban nem alkalmaz(nak) olyan alvállalkozót, tanácsadót, megbízottat vagy képviselőt, aki nem tartja be az anti-korrupciós törvényeket, továbbá az anti-korrupciós törvények be nem tartása esetén nem haladéktalanul tájékoztatja erről a Puscho Kft-t.

A Puscho Kft. írásbeli kérésére s szerződő fél 14 (tizennégy) napon belül felvilágosítást ad a Puscho Kft. számára megállapodásai keretében biztosított fizetségek átvételéről és azok felhasználásáról.

A Puscho Kft. azonnali hatállyal felmondhatja megállapodásait abban az esetben, ha a szerződő fél megsérti az anti-korrupciós záradékban meghatározott rendelkezéseket.

7. Adományozások

A Puscho Kft. az elmúlt évek során több nemes célt támogatott adományozás formájában, többek között:

  • 2006: a Johnson Diversey Magyarország Kft-vel együttműködve az „Együtt a Leukémiás Gyermekekért” alapítvány támogatása,
  • 2010 óta: a Szentendrei Óvoda támogatása a szelektíven gyűjtött papírhulladék papírgyűjtésre történő felajánlásával, illetve egyéb, az óvoda környezetét szépítő és uniós támogatással szerzett gyermekjátékok beépítésének szakszerű elhelyezésével,
  • 2013: a Dunabogdányi Óvoda támogatása,
  • 2014: a Motomax Motorsport Egyesület szponzorálása,
  • A Szentendrei Izbégi Általános Iskola támogatása a szelektíven gyűjtött papírhulladék, papírgyűjtésre történő felajánlásával,
  • Az „Izbégi Gyermekekért” alapítvány támogatása,
  • 2016: a GP MOTOCROSS SE szponzorálása.

Dunabogdány, 2017. január 2.

Aláírás

Molnárné Schoblocher Éva
Ügyvezető igazgató
Puscho Kft

Scroll to Top