Tájékoztatás hozzájárulás alapján történő adatkezelésről

TISZTELT PARTNERÜNK!

A PUSCHO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Ipar u. 8.; cégjegyzékszám: 13-09-069225; adószám: 10985290-2-13; a továbbiakban: Puscho Kft.) eddig is és a jövőben is a legnagyobb körültekintéssel kezelte és kezeli partnerei személyes adatait, valamint a megkötött/megkötendő szerződések teljesítéséhez szükséges személyes adatokat (név, telefonszám, e-mail cím, stb.).

Ennek megfelelően az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (továbbiakban: GDPR) alapján a jelen adatvédelmi tájékoztatóban összefoglaljuk, hogy a PUSCHO Kft. mint adatkezelő milyen módon kezeli a Puscho Kft. honlapján a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével önkéntesen megadott és tudomására jutott személyes adatokat:

 

Az Adatkezelő adatai:

Társaság neve: PUSCHO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszáma: 13-09-069225
Székhelye: 2000 Szentendre, Ipar u. 8.
Adószáma 10985290-2-13
Email címe: mosoda@puscho.hu
Képviselője: Molnárné Schoblocher Éva

 

Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli az alábbi célokra:

A kezelt személyes adatok köre: kontaktszemélyek (árajánlat kérők) neve, telefonszáma, e-mail címe
Adatkezelés célja:

– kapcsolatfelvétel, árajánlat adás, kapcsolattartás, üzleti kapcsolat kialakítása

– a szerződés esetleges megkötése

Adatkezelés jogalapja:

– a GDPR 6. cikk (1 bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelye
Adatkezelés időtartama:

az adatkezelési cél fennállásáig, ami lehet:

– a felek közötti üzleti kapcsolat felvételéig, illetve sikeres kapcsolatfelvétel esetén az üzleti kapcsolat fennállásáig

– szerződéskötés esetén a szerződésből eredő igényérvényesítéshez szükséges időtartam

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon
Adatokhoz hozzáfér: a Társaság ügyvezetője és irodavezetője, valamint az(ok) a munkaválalló(k), aki az árajánlatot megadják. Szerződés létrejötte esetén továbbá a könyvvitel és a számlázást végző társaság mint adatfeldolgozó.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  és az Adatkezelő Adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

Az Érintettek személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai:

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését.

Az Érintett jogosult kérni a kezelt személyes adatai törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
  • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik,
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Érintett jogosult kérni a személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben:

  • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),
  • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

Az Érintett jogosult tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár.

 

A fent jelzett jogokkal kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire lehet benyújtani:

Az Adatkezelő székhelye: 2000 Szentendre, Ipar. u. 8.

Az Adatkezelő e-mail címe: mosoda@puscho.hu

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jogosultak panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), amennyiben megítélésük szerint a személyes adataik nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR vagy az Infotv. szerinti jogaikat.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Webhely: http://www.naih.hu

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az Érintetteket, hogy jogosultak bírósághoz fordulni, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a személyes adataik nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR vagy az Infotv. szerinti jogaikat. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Tisztelettel,

Puscho Kft.

Molnárné Schoblocher Éva ügyvezető

Scroll to Top