TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Tájékoztató a Puscho Kft. társadalmi felelősségvállalásárólCél: a környezet, munkaerő, fair üzleti politika és technikák és a fenntartható beszerzés javítása, az ISO 9001 minőségirányítási rendszer megújítása

Intézkedési terv:

1. Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer megújítása a 2017 évi irányelvek alapján annak elsajátítása, és a mindennapi munkában történő használata.

A rendszer használatával elősegítjük az általunk nyújtott szolgáltatás fázisonkénti nyomon követhetőségét, dokumentálva a munkafolyamatok pontos ellenőrzését, a megbízóink elégedettség-mérését a cég egyénre szabott formanyomtatványai segítségével. A begyűjtött adatok feldolgozásával és azok kiértékelésével szeretnénk szolgáltatási minőségünket magasabb szintre emelni.

Megvalósítás: 2017 november 15-ig

2. Környezetvédelem, környezetünk megóvása, környezetbarát termékek használata, szelektív hulladékgyűjtés

A Puscho Kft számára a kezdetektől elsődleges szempont volt, hogy környezetbarát, összetevőit tekintve nem irritatív anyagokkal rendelkező mosószert használjon.

Mosószereink göngyölegeit szigorú előírásoknak megfelelően elszállíttatjuk, melyeket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelnek és dokumentálnak.

Munkatársainkat környezettudatos viselkedésre és gondolkodásra ösztönözzük. Kialakítottunk egy szelektív hulladékgyűjtő területet melyen általunk vásároltuk egy BRAMIDAN B3 típusú hulladékprés segítségével és napi használatával optimalizáltuk a hulladékok tárolását.

Gépparkunk kialakításánál nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy olyan berendezésekkel és gépekkel végezzük a napi munkafolyamatokat melyek használata során az energiafelhasználásukat tekintve a lehető legalacsonyabb mértékben gyakoroljanak káros hatást a környezetre.

3. Emberközpontú kapcsolatok kiépítése a munkatársakkal, munkaügyi gyakorlat, emberi jogok

A Puscho Kft munkatársainak kiválasztásánál nemüket, korukat és etnikai hovatartozásukat tekintve nem tesz különbséget. Fontos szempont számunkra, hogy a munkakörülmények kialakítása emberközpontú, családias, biztonságos és komfortos legyen. A munkavégzéshez szükséges védőfelszereléseket, az évszaknak megfelelő egyedi munkaruházatot, védőitalt térítésmentesen biztosítjuk minden dolgozónk számára. A védőfelszerelések helyes használatáról és annak fontosságáról rendszeres munka- és balesetvédelmi oktatást tartunk. Dolgozóink évente térítésmentesen orvosi szűrővizsgálaton vesznek részt, melyeket helyben szervezünk meg.

Egészségük védelme, egészségkárosodásuk megelőzése érdekében rendszeresen végeztetünk zaj- és porkibocsátás-mérést.

Munkatársaink étkezésre és pihenésére szolgáló szociális helyiségeink kialakítása és azok berendezési és felszerelési tárgyai igényesen biztosítottak.

Az adminisztratív munkát végző kollégák számára biztosítottak az ergonomikus munkaeszközök. A számítógépes monitorok alacsony sugárzásúak, szemkímélők. A monitor előtt dolgozók számára biztosítottak az előírás szerinti szünetek.

A vezetőség és a munkatársak között a napi kommunikáció biztosított, rendszeresen szervezünk meetingeket, csapatépítő tréningeket melyeken nagy hangsúlyt fektetünk az emberközpontúságra.

4. Beszerzésekhez pályázati kiírások

A Puscho Kft 2008, 2009. 2011. és 2013 években sikeresen lezárult pályázat útján támogatást nyert új, korszerű gépek beszerzésére. Ennek köszönhetően mosodánk kapacitása megnőtt, és annak növelésével új munkahelyeket tudtunk teremteni.

2013. évben egy újabb benyújtott pályázatunk sikeres elbírálást nyert, melyet 2014. év első negyedévében valósítottunk meg. Az elnyert pályázattal lehetőségünk nyílt egy logisztikailag és termelés szempontjából optimalizáltabb működési irányelv megvalósítására.

5. Fair üzleti technikák

Partnereinkkel a hosszú távú kapcsolat kiépítése az elsődleges célunk, melynek alapja a megbízhatóság, pontosság, precizitás, minőségi szolgáltatás nyújtása, pénzügyi fegyelem betartása. A fennálló vagy kialakuló problémák rövid határidejű megoldására törekszünk.

Társaságunk piaci pozícióinak megtartása, versenyképességének és jövedelmezőségének növelése érdekében a vevői igények szerinti szolgáltatásokat kíván nyújtani. Ehhez szükséges, hogy szolgáltatásunk minőségére kiemelt figyelmet fordítsunk, valamennyi munkatársunk a minőségi munka elkötelezettje legyen, és folyamatosan feladatának tekintse munkája minőségének javítását, a minőségbeli problémák feltárását és megoldását.

6. Korrupcióellenes klauzula

A Puscho Kft anti-korrupciós szabályoknak való megfelelőségi kötelezettséget vállal, valamint megerősíti, hogy a részére kifizetett összegeket / díjazásokat nem használja fel törvénytelen célokra- beleértve az anti-korrupciós törvényeket sértő célokat is -, úgy mint közvetlen vagy közvetett fizetség vagy mással teljesíttetett fizetség kormányzati tisztviselőnek abból a célból, hogy a Puscho Kft-nek vagy a nevében eljáró személyeknek üzletszerzéshez vagy üzlet megtartásához segítséget nyújtson.

A Puscho Kft ezúton nyilatkozik arról, hogy tagja(i), tisztségviselője(i), tulajdonosa(i) és alkalmazottja nem lát el kormányzati tisztviselői tisztséget, nem alkalmaz, más módon nem ad fizetséget, illetve nem ad fizetéssel kapcsolatos ajánlatot bármely kormányzati tisztviselőnek, valamint hogy nem tesz, és mással sem tetet semmilyen, közvetlen vagy közvetett ajánlatot illetve nem teljesít és mással sem teljesíttet semmilyen fizetséget kormányzati tisztviselőnek abból a célból, hogy a Puscho Kft érdekében hatást gyakoroljon egy kormánydöntésre vagy kieszközölje azt, és ezen Megállapodással kapcsolatban nem alkalmaz olyan alvállalkozót, tanácsadót, megbízottat vagy képviselőt, akinek a személyét, hírnevét és integritását dokumentáltan ne vizsgálta volna meg alaposan; és ezen Megállapodással kapcsolatban nem alkalmaz olyan alvállalkozót, tanácsadót, megbízottat vagy képviselőt, aki nem tartja be az anti-korrupciós törvényeket, továbbá az anti-korrupciós törvények be nem tartása esetén azonnal tájékoztatja erről a Puscho Kft-t.

A Puscho Kft írásbeli kérésére 14 napon belül felvilágosítást ad a Puscho Kft számára megállapodásai keretében biztosított fizetségek átvételéről és felhasználásáról.

A Puscho Kft azonnali hatállyal felmondhatja megállapodásait abban az esetben, ha a szerződő fél megsérti az anti-korrupciós klauzulában meghatározott rendelkezéseket.

7. Adományozások

A Puscho Kft az elmúlt évek során több nemes célt támogatott adományozás formájában.

Többek között:

• 2006. évben a Johnson Diversey Magyarország Kft-vel együttműködve az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítványt,

• 2010. óta a Szentendrei Óvodát a szelektíven gyűjtött papírhulladék papírgyűjtésre történő felajánlásával, illetve egyéb, az óvoda környezetét szépítő és a gyermekjátékok uniós beépítésének szakszerű elhelyezését támogatta.

• 2013. évben a Dunabogdányi Óvodát,

• 2014. évben a Motomax Motorsport Egyesületet szponzorálta vállalatunk.

• A Szentendrei Izbégi Általános Iskola támogatása a szelektíven gyűjtött papírhulladék, papírgyűjtésre történő felajánlásával.

• Az Izbégi Gyermekekért alapítvány támogatása.

• 2016. évben GP MOTOCROSS SE szponzorálása.


Dunabogdány, 2017. január 2.

Aláírás

Molnárné Schoblocher Éva
Ügyvezető igazgató
Puscho Kft

© Puscho Kft. Minden jog fenntartva.

FEL